Aandacht voor jouw ontwikkeling op Mavo Muurhuizen

Iedereen is anders, dat weten wij op Mavo Muurhuizen. Daarom bieden wij elke leerling de zorg aan die hij nodig heeft om op onze school een goede schoolcarrière te hebben.

I-uren en herkansingen
Elke leerling krijgt een mentor. De mentor is jouw eerste aanspreekpunt. Als er iets niet goed gaat dan bekijkt de mentor welke hulp jij nodig hebt. Naast de mentor hebben we op onze school ook i-uren. Deze i-uren zijn er voor elke leerling. Drie dagen in de week kun je ’s ochtends twee keer een half uur een i-uur volgen bij een vak naar keuze. Bijvoorbeeld wanneer je iets nog niet helemaal hebt begrepen, maar ook wanneer je voor een vak meer uitdaging wilt.

Daarnaast mag je op onze school ook veel toetsen herkansen. Wij geloven dat je soms een foutje kunt maken en dat je de kans moet krijgen om jezelf te verbeteren.

 

Ondersteuningsteam

De mentor is de spin in het web met betrekking tot het leerproces van de leerling. Wanneer de mentor tegen  bepaalde problemen bij  een leerling aanloopt, kan de mentor een beroep doen op het ondersteuningsteam van Muurhuizen. De leerling kan dan onder begeleiding van een ondersteuner aan de doelen, die voortkomen uit de hulpvraag, werken,  zodat de leerling weer optimaal te leren komt.

Het ondersteuningsteam van Muurhuizen bestaat uit vijf ondersteuners, twee orthopedagogen en de ondersteuningscoördinator. De ondersteuners zijn docenten met een extra taak. Zij hebben in de loop der jaren verschillende studies en cursussen gedaan,  zodat het ondersteuningsteam verschillende expertises kent. De orthopedagoog is de gedragsdeskundige die een adviserende rol heeft binnen het ondersteuningsteam. Daarnaast is de orthopedagoog verantwoordelijk voor het Ontwikkelingsperspectief (OPP) en kunnen er verschillende onderzoeken ingezet worden, zoals WISC, NIO en pre-test dyslexie. Afhankelijk van de resultaten van het de testen wordt er eventueel doorverwezen.

De ondersteuningscoördinator stuurt het team aan, is de schakel tussen de ondersteuning en de schoolleiding en onderhoudt de externe contacten. Hij is niet direct betrokken bij de leerlingen, maar is verantwoordelijk voor de ‘helikopter-view’ binnen het ondersteuningstraject en is verantwoordelijk voor het beleid.

 

Extra ondersteuning

Elke week komen de orthopedagogen en ondersteuningscoördinator bij elkaar om de ondersteuningsaanvragen, die zijn ingediend door de mentor, te bespreken. Zij kunnen de mentor adviseren en zij kunnen besluiten dat het wenselijk is dat een ondersteuner binnen school de leerling individueel gaat ondersteunen. Deze ondersteuner formuleert samen met de ouder(s)/verzorger(s), mentor en de leerling doelen waar zij samen met de leerling aan gaan werken.

Dit is samengevat binnen de Professionele Momenten (PM) waaruit de rol en taken van de mentor wordt beschreven voordat er gericht ondersteuning geboden kan worden.

 

 

 

Positieve groepsvorming

Elke mentor focust zich de eerste weken van het schooljaar op de groepsdynamiek. Het is belangrijk dat de groepsdynamiek positief gestimuleerd wordt zodat er een veilig leerklimaat ontstaat. Wanneer het leerklimaat onder druk staat door negatieve groepsvorming, kan de mentor hulp vragen aan de ondersteuning. De ondersteuning biedt interventies zoals het inzetten van observaties. De informatie die uit de observaties naar komt zal  worden besproken. Het doel is dat de mentor meer inzicht krijgt in de klas zodat de mentor gericht aan de slag kan met de klas. Wanneer de positieve groepsvorming nog steeds in het gedrang is, kan de ondersteuning zorgen voor interventies (intern of extern).

 

Externen

Wanneer de problematiek het onderwijs overstijgt, kan er besloten worden om hulp in te zetten van externe partijen waar wij binnen Muurhuizen mee samen werken. Hieronder een overzicht van de externe partijen die betrokken zijn bij onze school en hun expertisegebied. Daarnaast kunnen wij, in samenspraak met ouders, contact leggen met overige externe partijen als de begeleiding van een specifieke leerling daar om vraagt.

  • Brugfunctionaris Hij/zij is de brug tussen het wijkteam van de gemeente en de school.  Hij/zij heeft een adviserende rol bij het inzetten van de juiste personen binnen het wijkteam.

 

  • GGD Op school hebben we een GGD-verpleegkundige en arts. Beiden zijn periodiek aanwezig op school om leerlingen te spreken of docenten te adviseren. De verpleegkundige focust op fysieke ontwikkeling van de leerling. Bij zorgen kan zij het doorzetten naar de GGD-arts. De GGD-arts kan onderzoeken wat er achter bepaalde problematiek speelt en in kaart brengen wat voor zorg er is ingezet. Zij kan een schakel vormen tussen school en zorginstellingen en adviserend zijn voor ouders en school.

 

  • Leerplicht  De leerplichtambtenaar controleert of ouders en jongeren zich houden aan de leerplicht en bemiddelt als er problemen zijn.

 

  • Expertisecentrum Kleine Prins Dit expertisecentrum biedt ondersteuning aan onderwijsprofessionals. Hun diensten zijn gericht op het zodanig toerusten van de onderwijsprofessionals dat zij in staat zijn om goed passend onderwijs te bieden aan leerlingen met een beperking, ziekte of een extra onderwijsbehoefte. Hun experts bieden oplossingsgerichte coaching, advies en/of voorlichting  aan leerkrachten en schoolteams. Daarnaast kunnen de experts voor een korte periode met een leerling werken, met als doel de leerkracht handvatten te geven zelf de begeleiding weer op te pakken. Ook een tijdelijke vorm van thuisbegeleiding is mogelijk.

 

  • Jeugdwerker Indebuurt033 Er is een jeugdwerker aanwezig op school van organisatie Indebuurt033. De insteek is zoveel leerlingen te zien; binnen en buiten de lestijden. De jeugdwerker versterkt de brug tussen leerling, school en de wijk.

 

Contactgegevens

Heeft u nog vragen, dan kan er contact worden opgenomen met de ondersteuningscoördinator, Jeroen Lustenhouwer: j.lustenhouwer@mavomuurhuizen.nl