Dyslexie

Inleiding

Het dyslexie protocol heeft als doel om leerlingen met dyslexie onderwijs op onze school te laten volgen, passend bij hun capaciteiten. Daarnaast heeft het tot doel om leerlingen die mogelijk dyslectisch zijn, op te sporen. Het is goed om alle activiteiten over de signalering en begeleiding van dyslectische leerlingen in kaart te brengen. Het geeft medewerkers van onze school en buitenstaanders een duidelijk inzicht in wat Mavo Muurhuizen doet op het gebied van dyslexie en waar de grens ligt van de begeleiding door school op dit gebied. Dit protocol zorgt ervoor dat leerlingen, ouders, docenten en schoolleiding kunnen zien wat is afgesproken met betrekking tot de begeleiding van dyslectische leerlingen. Natuurlijk moet het protocol/beleid steeds geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden.

Begeleiding

De mentor bespreekt met enige regelmaat de vorderingen van de dyslectische leerling: de leerling bespreekt het onderwerp ‘dyslexie’ tijdens het portfoliogesprek. Daarnaast inventariseert hij/zij samen met de leerling de behoefte aan hulp en welke maatregelen er noodzakelijk zijn voor de leerling om zelfstandig verder te kunnen. Het uitgangspunt is het vergroten van de autonomie van de leerling.

Signalering

Sommige leerlingen hebben behoefte aan extra ondersteuning m.b.t. taal. Indien de mentor signalen opvangt die kunnen wijzen op dyslexie, zoals moeite met talen, veel tijd nodig hebben bij de zaakvakken of veel spellingsfouten, dan brengt de mentor, na overleg met ouders en leerling, de leerling in bij het zorgoverleg. Remedial Teaching kan dan een passende ondersteuning zijn. Indien in het zorgoverleg een vermoeden van dyslexie wordt gedeeld, kan de Orthopedagoog dyslexie-screening doen. Indien nodig verwijst de Orthopedagoog de leerling door naar een extern bureau voor een dyslexie-onderzoek (op kosten van de ouders).

Faciliteiten

Voor alle leerlingen met een dyslexieverklaring bieden wij de volgende faciliteiten (deze worden vastgelegd in een faciliteitenpas):

  1. Aangepaste spellingsbeoordeling bij talen (geldt niet voor grammaticale fouten).
  2. Extra tijd bij alle SO’s (5 min.) en toetsen (15 min. en het eindexamen (30 min.)
  3. Vergroot lettertype bij SO’s en toetsen (onderbouw).
  4. SO’s en toetsen in het lettertype Dyslexia (onderbouw).
  5. De mogelijkheid om in de onderbouw een talen SO mondeling te kunnen afnemen (dit gaat altijd in overleg met de vakdocent).
  6. Gebruik maken van Kurzweil (taalspraakprogramma).
  7. Gebruik maken van Daisy en/of Kurzweil bij het eindexamen.
  8. Einde leerjaar 1 of halverwege leerjaar 2 kunnen de leerling en hun ouders dispensatie Frans aanvragen