Ouderraad

Muurhuizen heeft een actieve ouderraad waarin ouders van alle leerjaren zitten. Ongeveer vijf keer per jaar komt de raad bijeen om de gang van zaken op school te bespreken. Ze vormt een klankbord voor vernieuwingen op de locatie en ze is een aanspreekpunt voor ouders. Vanuit de ouderraad is een afvaardiging in de oudergeleding van de deelmedezeggenschapsraad (dMR).

De oudergeleding van de dMR gebruikt de ouderraad om te peilen hoe ouders staan tegenover bepaalde ontwikkelingen op gebied van het onderwijs en de begeleiding op Muurhuizen.

Op de vergaderingen komen er allerlei zaken aan bod zoals: veiligheid, rapportage, lesuitval, ouderbijdrage, begeleiding en buitenschoolse activiteiten.

Vanuit de ouderraad wordt er één keer per jaar een bijeenkomst voor alle ouders georganiseerd rondom een bepaald thema. Er wordt dan een expert op dat gebied gevraagd om een lezing of workshop te verzorgen. Voorbeelden hiervan zijn: omgaan met het puberbrein, ‘leren kiezen’ en didactisch coachen als ouder.

Heeft u vragen of opmerkingen die u graag aan de ouderraad wilt stellen, dan kunt u dit laten weten middels de mailbox van de ouderraad: ouderraadmh@mavomuurhuizen.nl. De ouderraad zal uw vraag of opmerking bespreken in de eerstvolgende bijeenkomst van de ouderraad en daarna naar u reageren.

Wanneer het dringende zaken betreft die een snel antwoord vereisen, kunt u beter uw vraag voorleggen aan de mentor van uw kind.